Wolkom op de thússide fan Bauke van der Woude en Campbell Forbes, it duo mei in eigen lûd.

Bauke: 
Sjonger/gitarist fan Fryske en Stedsfryske lieten

Campbell: 
Bassist/sjonger

Selsmakke Fryske en Stedsfryske lieten…
Brocht troch in pear apart út Harns dy harren der net foar skamje om yn it Frysk te sjongen.
Fan fan flintertin oant bretaal en bliid.

Dizze mannen sjonge mei oertsjûging en nocht…muzyk mei hûd en hier!

 

(Foar muzyk en filmkes: sjoch by fragminten.)